Job opportunities / Internships

Jobs - current vacancies

[English/angleško] - [Slovenian/slovensko]

Coordinator of study programmes and student affairs

The Euro-Mediterranean University (EMUNI) is an international university, based in Piran, Slovenia, combining the expertise of Euro-Mediterranean countries and higher education and research institutions. Its goal is to contribute to the creation of a unified and comprehensive Euro-Mediterranean higher education and research area, thus bringing it closer to a more integrated region and improving intercultural understanding within it. EMUNI is increasing the scope of existing activities, introducing new activities and continually exploring appropriate development opportunities.

We are looking for a qualified person in the field of education or higher education, a responsible and motivated individual, who wishes to join an international, dynamic and ambitious university that promotes unique opportunities for students and researchers throughout the Mediterranean. The individual will work independently in the field of study programs and study affairs, and often cooperate with the project office.

Full-time

Location: Piran, Slovenia

Beginning of work: September/October 2017 or as agreed

Main tasks of Coordinator of study programmes and student affairs include implementation and planning of educational content and provision of support to academic staff and students. The work is occasionally closely intertwined with the work of the project office, in particular in the context of student and staff mobility programmes.

The tasks of Coordinator of study programmes and student affairs include the following:

 • Administrative and logistic organisation of the various study programs
 • Coordination and support to academic staff in the design and implementation of the study programmes
 • Organization and participation in study activities (study visits, field exercises etc.) and participation in expert meetings, events and conferences
 • Communicating and providing support to academic staff and students
 • Maintaining documentation related to students, study programmes and University bodies
 • Preparation of reports, analysis, rules and other documentation related to educational programmes, in accordance with Slovenian legislation and internal rules of the University
 • Preparation and coordination of the implementation plan, academic calendar and study timetables
 • Preparation of documentation reports and analysis concerning the study programmes and students’ affairs for the different bodies of the University
 • Participation in preparation of the annual plans and the annual reports of the University
 • Preparation of documentation for the accreditation of study programmes and communication with the Slovenian or International Agencies for Quality Assurance and Accreditation
 • Organisation and coordination of the meetings of the University Senate, including preparing the documents, agenda and minutes of the meetings
 • Other responsibilities assigned by the Head of the Department or the President of the University

Key capacities and skills required for the position:

 • A bachelor's degree in a relevant field; a master's degree is an advantage
 • At least 3 years of experience in conducting higher education programmes or other educational schemes. Experience with study programmes in other countries is an advantage
 • Good knowledge of procedures and requirements of the Slovenian National Agency for Quality in Higher Education (NAKVIS)
 • Excellent knowledge of Slovenian language (both spoken and written)
 • Excellent knowledge of English (both spoken and written)
 • Working knowledge of at least one of the following languages: French, Italian, Spanish or Arabic is an advantage
 • Good command of computer and IT skills, including working knowledge of Excel, PowerPoint and statistical analysis programmes
 • Excellent communication skills, problem-solving and positive attitude
 • Desire to work with international stakeholders or work experience in international environments
 • Accuracy and attention to detail
 • Commitment to the job
 • Good time management skills and flexibility

Our offer

 • Diverse work that allows the development of your personal potential, and work that allows self-initiative
 • Work in a motivated team, with a strong international component and with international partners
 • Competitive salary

Please send an application (a one-page cover letter and a CV) in English by 28 August to jobs@emuni.si with the mention "Application-Study programs". Selected candidates will be invited to an interview.

EMUNI ensures equal opportunities for employees of both genders.


Koordinator/ka študijskih programov in študijskih zadev

Evro-sredozemska univerza (EMUNI) je mednarodna univerza, ki združuje strokovno znanje in izkušnje Evro-sredozemskih držav ter visokošolskih in raziskovalnih institucij, s sedežem v Piranu, Slovenija. Njen cilj je prispevati k ustvarjanju enotnega in celovitega Evro-sredozemskega visokošolskega in raziskovalnega prostora, s tem pa k bolj povezani regiji ter medkulturnemu razumevanju znotraj nje. EMUNI povečuje obseg obstoječih aktivnsoti, vpeljuje nove aktivnosti ter neprestano išče ustrezne nove priložnosti za razvoj.

Iščemo usposobljeno osebo iz področja izobraževanja ali visokošolskih zadev, odgovorno in motivirano posameznico/posameznika, da se pridruži mednarodni, dinamični in ambiciozni univerzi, ki spodbuja edinstvene priložnosti za študente in raziskovalce v celotnem Sredozemlju. Posameznica/posameznik bo deloval(a) samostojno na področju študijskih programov in študijskih zadev ter pogosto sodelovala tudi s projektno pisarno.

Poln delovni čas

Lokacija: Piran, Slovenia

Začetek dela: september/oktober 2017 oz. po dogovoru

Glavne zadolžitve koordinatorja študijskih programov in študentskih zadev obsegajo izvajanje in uskajevanje izobraževalnih vsebin ter skrb za podporo akademskemu osebju in študentom. Študijske zadeve na EMUNI se tesno prepletajo z delom projektne pisarne in projektnim načinom dela, predvsem v okviru mobilnosti študentov in zaposlenih.

Naloge koordinatorja študijskih zadev vključujejo (a niso omejene na) sledeče:

 • Administrativna in logistična organizacija različnih študijskih programov
 • Koordinacija akademskega osebja pri izvajanju študijskih programov
 • Organizacija in sodelovanje na študijskih aktivnostih (študijski obiski, terenske vaje ipd.) ter sodelovanje na strokovnih srečanjih in konferencah
 • Zagotavljanje podpore akademskemu osebju in študentom
 • Vzdrževanje dokumentacije, povezane s študenti, študijskimi programi in organi Univerze
 • Priprava poročil, analiz, pravil in ostale dokumentacije iz izobraževalnih programov, v skladu z zakonodajo in notranjimi pravili
 • Priprava in koordinacija implementacijskega načrta, akademskega koledarja in študijskih urnikov
 • Priprava dokumentacije za organe Univerze
 • Sodelovanje pri pripravi letnega načrta in letnega poročila Univerze
 •  Priprava dokumentacije za akreditacijo študijskih programov
 • Organizacija in koordinacija srečanj senata univerze, vključno s pripravo dokumentov, agende in zapisnikov sestankov
 • Ostale zadolžitve s strani vodje oddelka ali predsednika univerze

Ključna znanja in veščine:

 • Diploma iz ustrezne smeri, magisterij je prednost
 • Vsaj 3 leta izkušenj z izvajanjem visokošolskih ali drugih izobraževalnih programov.Izkušnje s študijskimi programi v drugih državah so dobrodošleDobro poznavanje postopkov in zahtev Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS)
 • Odlično znanje slovenskega jezika (govorno in pisno)
 • Odlično znanje angleškega jezika (govorno in pisno), ter poleg tega znanje vsaj še enega od naslednjih jezikov: francoski, italijanski, španski, arabski
 • Dobro znanje dela z računalnikom ter uporabe IT, vključno s pozanvanjem programov Excel is PowerPoint ter programov za statistične analize
 • Odlične komunikacijske sposobnosti in pozitivna naravnanost pri reševanju težav
 • Naklonjenost delu z mednarodnimi deležniki oz. delovne izkušnje v mednarodnih okoljih
 • Natančnost in vestnost
 • Predanost delu in pozitivna naravnanost
 • Dobre sposobnosti upravljanja s časom ter prilagodljivost

Naša ponudba

 • Raznoliko delo, ki omogoča razvoj osebnega potenciala, ter delo, ki omogoča samoiniciativnost
 • Delo v motivirani ekipi, z močno mednarodno komponento in z mednarodnimi partnerji
 • Konkurenčno plačilo

Prosimo, da prijavo (eno stran spremnega dopisa in življenjepis) pošljete v angleščini do 28. avgusta na e-mail: jobs@emuni.si z navedbo zadeve »Prijava-študijski programi«. Izbrani kandidati bodo povabljeni na interviju.

EMUNI skrbi za enake možnosti zaposlenih obeh spolov.

Internships

EMUNI University is offering internships to students and young graduates with interest and knowledge in the Euro-Mediterranean affairs. The interns will work in an international, multicultural environment and will be able to gain experience in the different areas of the academic field.

Requirements
We are looking for motivated candidates from all Euro-Mediterranean countries who are flexible, well organized and proactive, and have an interest in the academia, international relations and the Euro-Mediterranean. They should be able to work independently and in a team, follow instructions, and are attentive to detail. The candidates should have good English language skills, knowledge of an additional language is an asset. They should be able to communicate clearly and concisely verbally and in writing. A good command of MS Office is required.

Main tasks
The selected candidates will support all departments of EMUNI University. Their duties will include administrative work, communicating via e-mail and phone, drafting, logistic support in the organization of events and meetings, preparation of materials including reports, project applications, briefings, articles, press releases, letters, etc.

To apply, please send us your CV and cover letter (a reference letter is a plus) at the following e-mail address: internship@emuni.si


Open call for staff mobility

This open call enables staff, employed or affiliated with Euro-Mediterranean University (EMUNI), to spend a training period at a higher education institution in a partner country.

The partner higher education institutions must agree in advance on the programme of activities set in the training agreement. When the person carrying out the assignment is from a higher education institution, the assignment must be based on an inter-institutional agreement between the sending and receiving institution (based on a valid Bilateral Agreement).

Staff members with special needs may apply for a specific grant after they had been selected for a mobility period.

Objectives

 • To promote exchange of good practices, experience and knowledge on institutional management;
 • To build on capacity of university staff, develop their skills and learn from intercultural experience;
 • To promote exchange of working methods for a better working processes and effectiveness;
 • To enhance the cooperation between higher education institutions and maximize the impact of joint cooperation projects;
 • To enrich the higher education institution curricula by acquiring intercultural added value;
 • To accelerate the level of participation of institutions in joint projects and actions through mobility.

Who can benefit?

The assignments may be carried out by the EMUNI staff.

Validity of calll

This open call for staff mobility is valid for the period of the project lifetime, i. e. from 1 February 2016 to 31 May 2017.

Duration of mobility

 • Staff can go abroad for 5 working days. Multiple mobility periods are possible if granted by the project.
 • Duration of 5 working days is strongly recommended to provide a meaningful contribution to the working environment and international life at the host institution.

Prior arrangements

 • The staff training programme must be agreed through the training agreement in advance by both parties (i. e. sending and receiving institution).
 • All legal, administrative and financial issues must be agreed on beforehand through a Bilateral Agreement.

Grant management

The grant shall be intended to cover subsistence and travel costs and shall be always managed by the applicant higher education institution (i. e. EMUNI).

Who can apply?

Interested employees and affiliates (part time or associates) of EMUNI can apply for staff mobility.

How to apply?

 • The interested staff members should send a written request (by e-mail) to the Office for Sponsored Programmes, containing a motivation letter (with emphasis on objectives and expected results) and proposed training programme.
 • Staff is required to apply for mobility at least 1 month before the mobility is to take place.

Selection criteria

Selection process will be conducted by the Education Department, while the final decision will be made by the President of EMUNI.